Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej

Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności Strona internetowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Opinogórze Górnej

Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Opinogórze Górnej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • niektóre dokumenty w edytorze tekstu są wyjustowane
 • w niektórych dokumentach zastosowano czcionkę szeryfową
 • niektóre dokumenty tekstowe są grafiką (skan) przedstawiającą tekst

Wyłączenia

 • multimedia opublikowane przed 23 września 2020 r. nie są wyposażone w transkrypcję tekstową
 • większość zamieszczonych zdjęć nie posiada tekstu alternatywnego
 • załączniki zostały opublikowane w formacie pdf (w tym skany)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Wiercińska.
 • E-mail: magdalena.wiercinska@opinogoragorna.pl
 • Telefon: 23 671 73 51

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Opinogórze Górnej
 • Adres: ul. Z. Krasińskiego 4
  06-406 Opinogóra Górna
 • E-mail: magdalena.wiercinska@opinogoragorna.pl
 • Telefon: 23 671 73 51

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna mieści sie w budynku Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej. Wejście do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wozku inwalidzkim. Wejście do budynku jest szerokie, próg o wysokości do 2 cm nie stanowi przeszkody w przemieszczniu się. Wejście do biblioteki znajduje się w obszernym holu, jest odpowiednio szerokie, nie sprawia trudności osobom poruszającym sie na wózku inwalidzkim.

katalog online GBP w Opinogórze Górnej

wyszukiwarka powiatowa

katalog online Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie

Zegar

Imieniny