Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej

"Ja i mój ulubiony miś z bajki" - konkurs dla dzieci

Utworzono dnia 10.11.2021

Od 2002 jest obchodzony Światowy Dzień Pluszowego Misia. Święto przypada 25 listopada. Z tej okazji Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci ph. „Ja i mój ulubiony miś z bajki”.
Konkurs jest przeznaczony dla czytelników biblioteki w wieku 5 – 11 lat.
Trwa do 26 listopada br.

Pluszowy Miś od ponad stu lat jest najwierniejszym przyjacielem dzieci na całym świecie. Towarzyszy dzieciom w ich codziennym życiu dzieląc z nimi chwile radości, bywa również powiernikiem smutków i najskrytszych tajemnic. Miś stał się również jednym z ulubionych bohaterów literatury dziecięcej i na stałe zagościł w świecie bajek. Polskim dzieciom doskonale są znani – miś Uszatek, Puchatek, miś Fantazy, Paddington.

Z okazji misiowego święta zapraszamy do zabawy wszystkie chętne dzieci będące czytelnikami naszej biblioteki. Główną nagrodą jest duży pluszowy miś oraz książka – niespodzianka.

Szczegóły konkursu można znaleźć w Regulaminie.

Plakat informujący o konkursie plastycznym dla czytelników biblioteki "Ja i mój ulubiony miś z bajki".

Regulamin konkursu plastycznego „Ja i mój ulubiony miś z bajki”

I Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej (ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna; tel. 23 671 73 51).
 2. Konkurs jest skierowany do czytelników GBP w Opinogórze Górnej  wieku 5 – 12 lat, którzy w czasie trwania konkursu dwukrotnie odwiedzą bibliotekę i wypożyczą książki.
 3.  Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej pt.: „Ja i mój ulubiony miś z bajki”, powinna przedstawiać bohatera literatury dziecięcej:
  a) format A4 lub A3,
  b) technika wykonania: praca malarska, rysunek kredkami lub pastelami, techniki mieszane;
  c) nie wolno użyć gotowych materiałów ani plasteliny.
 4. Praca powinna być wykonana samodzielnie.
 5. Uczestnik może zgłosić do konkursu wyłącznie jedną pracę.
 6. Na odwrocie pracy należy umieścić: imię i nazwisko autora pracy, wiek, miejscowość, szkołę.
 7. Pracę wraz z uzupełnionym formularzem zgłoszeniowym należy przekazać do siedziby Organizatora.
 8. Konkurs trwa do 26 listopada 2021 r. Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 listopada br.
 9. Konkurs rozstrzygnie komisja powołana przez Organizatora.
 10. Nagrodą za zdobycie 1. miejsca  w konkursie jest duży pluszowy miś oraz książka – niespodzianka.
 11. Komisja konkursowa może przyznać 2. i 3. miejsce oraz wyróżnienia.
 12. Kryteria oceny prac: a) zgodność z tematem, b) pomysłowość, c) estetyka wykonania, d) samodzielność wykonania.
 13. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.
 14. Prace niezgodne z Regulaminem nie będą oceniane.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie oraz do odwołania lub nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.
 16. Wszelkie sprawy związane z organizacją i przebiegiem konkursu rozstrzyga Organizator.

   

II Prawa autorskie, ochrona danych osobowych

1. Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora nieodpłatnie całość autorskich praw majątkowych do zgłoszonych prac konkursowych na następujących polach eksploatacji: 

 a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono;
c) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
d) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w  miejscu i w czasie przez siebie wybranym, oraz zrzeka się wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 

 2. Przekazane na Konkurs prace nie podlegają zwróceniu i pozostają w siedzibie Organizatora.

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia konkurs jest Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej (GBP). 

4. Dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej poprzez działanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Więcej informacji dot. przetwarzania danych przez GBP oraz przysługujących praw dostępnych jest na stronie internetowej. 

5. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, szkoła, klasa, miejscowość, nr telefonu) jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 

6. Dane osobowe – imię i nazwisko, szkoła, klasa, miejscowość, wizerunek uczestnika konkursu mogą być przetwarzane w celach promocyjnych i informacyjnych na stronie internetowej,  na portalu społecznościowym Organizatora, w lokalnej prasie, w papierowych materiałach promocyjnych lub informacyjnych Organizatora przez okres publikacji materiałów, prowadzenia strony internetowej lub prowadzenia profilu na portalu społecznościowym.

7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobowych, do ich poprawiania i usunięcia.

ZAŁĄCZNIKI:

Formularz zgłoszeniowy

Utworzono dnia 10.11.2021, 05:00

katalog online GBP w Opinogórze Górnej

wyszukiwarka powiatowa

katalog online Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie

Zegar

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 36

W poprzednim tygodniu: 60

W tym miesiącu: 257

W poprzednim miesiącu: 198

Wszystkich: 11663